مهندسی بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

 

به نام او که همه هستی از اوست

کتاب

مهندسی بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل

 شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، استراتژی، دانش، نگرش، استراتژی ها و مهارتهای تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات ، مهندسی بازاریابی و فروش املاک و مستغلات ، آنالیز و تحلیل بازار

 

تالیف و ترجمه:

علی خویه و همکاران

09122991608

www.resm.ir

مدرس دانشگاه، مشاور و مجری تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  

 

 

 

 

 

Contents

  • تعریف تحقیقات بازار یابی.. 14

  فعالیتهای اصلی در بازار یابی.. 14

  آمیخته بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 14

  وظیفه ی تحقیق در بازار. 14

  مدل تصمیم گیری (Decide) 14

  طبقه بندی تحقیق در بازار. 14

  تحقیقات منجر به حل مسئله. 14

  تحقیقات منجر به شناسائی مسئله. 14

   سازمان تحقیقات بازار یابی.. 14

  سیستم اطلاعاتی بازار یابی (Mis) 14

  انواع سیستمهای اطلاعاتی.. 14

  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازار یابی.. 14

  سیستم پشتیبانی بازار یابی (DSS) 14

  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی.. 14

  نقش تحقیقات در سیستم های اطلاعاتی بازار (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS. 14

  تفاوتهای (Mis) و (DSS) 14

  خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار یابی.. 14

  انواع طرح تحقیق.. 14

  طرح پانل.. 14

  تحقیقات علمی ( آزمایشگاهی ) 14

  انواع اطلاعات... 14

  انواع اطلاعات ثانویه. 14

  گزارش تحقیق.. 14

  ابزار و وسایل تحقیق.. 14

  ارائه طرح تحقیق.. 14

  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها 14

صول پاسخگویی به مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 14

شیوه رفتار با مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 14

رضایت سنجی مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 14

نکاتی که در جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   باید رعایت کرد. 14

ویژگی های محل تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 14

تصمیمات اساسی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش وتبلیغات... 14

مذاکره تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

اصول قبل از جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

اصول حین جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

اصول بعد از جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

شناسایی مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

اطلاعاتی که مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مخفی می کنند.. 15

دلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری... 15

منشور اخلاقی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

سوگند نامه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

هفت رفتار ضروری تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 15

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   رابطه ای... 15

عوامل روانشناختی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

دلایل ترک تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

نقش تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   در بحران ها 15

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   در شرایط سخت بازار. 15

ویژگی های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   حرفه ای... 15

نمونه فرم های بازدید تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

نمونه مطالعات موردی... 15

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   انرژی دهنده. 15

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   انگیزه بخش.... 15

خصوصیات یک جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

مذاکرات حرفه ای تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

زبان بدن در تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

اصول فنی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مدیریت بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

تکنیک های معاینه فنی سازمان و شرکت توسط تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

تغییر نگرش مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

معاینه فنی مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

معاینه سیستم مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

معاینه مشتریان مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

معاینه کارکنان مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 15

معاینه واحد بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 15

عارضه یابی اصول تکنیک ها مهارت روش... 15

مدل های عارضه یابی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 15

گردآوری و پردازش اطلاعات عارضه یابی.. 15

تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

نفوذ تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان و تکنیک های نفوذ در مشتریان.. 16

تاسیس واحدتحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

شیوه های تعامل مالی با مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

واحداستراتژیک تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 16

ارتباط موثرتر با مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

ایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   و اجرای فرایندها 16

کنترل رفتار مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

الگو های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان.. 16

تمایز تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مشارکتی.. 16

بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   و خدمات تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

جلسات دفاع تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان.. 16

خط مشی های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان مدیریت بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش تبلیغات... 16

خط مشی های دفاعی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان.. 16

مطالعه موردی... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  جهانی.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانی.. 16

شناخت و پیش بینی بازارهای جهانی.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   صادرات و واردات... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   خطوط تولید.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فعالیت های پیشبردی... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   تبلیغات... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   اهداف تبلیغات... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   رسانه های تبلیغاتی.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   قیمت گذاری... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   موسسات خدماتی.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   برند و نام و نشان تجاری... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   کانال های توزیع.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابان.. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   کارکنان فروش... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   حقوق و مزایای کارکنان فروش... 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   انگیزه. 16

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   فروش مویرگی.. 16

عوامل اجتماعی و فرهنگی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 16

گروه کانون در تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مشتریان.. 17

تشکیل کمیته های مختلف برای مشتریان.. 17

جلسات آموزشی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

دستور کار تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش تبلیغات... 17

اثربخشی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مدیریت بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات موفق دنیا 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  در 30 روز برای مشتریان خاص.... 17

نمونه قراردادهای تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 17

تفاوت ها و شباهت های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  با انواع دیگر تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

تفاوت تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   اروپایی ژاپنی و آمریکایی.. 17

تفاوت های نگرش به تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

پرسش های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   در جلسات تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   کارکنان فروش و بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   پارتیزانی و چریکی.. 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان خلاق ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندها 17

تکنیک های خلاق در تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات... 17

چرا باید تحقیقات بازار انجام دهیم؟. 17

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  چیست؟. 18

چرا تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ضروری است؟. 18

گستره تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات : 19

الف) بررسی مصرف‌کننده یا بازار (Customer Research): 19

ب) بررسی رقبا (Competitor Research): 19

پ) بررسی عملیات شرکت (Company Resarch): 20

۱- بررسی سیستم‌های توزیع و فروش (Place/Distribution Research) 20

۲- بررسی تبلیغات و روش‌های پیشبرد فروش شرکت (Promotion): 21

۳- بررسی قیمت (Price): 21

۴- بررسی محصول (Product): 22

ت) بررسی محیط شرکت (Climate Analisis): 22

گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی و فروش املاک و مستغلات : 22

مرحله ۱: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 23

مرحله ۲: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 23

مرحله ۳: تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 24

مرحله ۴: عملیات میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 25

مرحله ۵: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها 25

مرحله ۶: آماده کردن و ارائه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report): 26

ابعاد مختلف پروژه‌های بازاریابی و فروش املاک و مستغلات : 26

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  در مقابل تحقیقات بازار. 28

ارزش اطلاعات‌.. 29

فرایند تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 29

تعریف مسئله: 30

طرح تحقیق: 30

• تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   اکتشافی.. 30

• تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   توصیفی.. 30

• تحقیقات علت و معلولی.. 30

۱- داده‌های فرعی.. 32

۲- داده‌های اصلی.. 32

طراحی پرسشنامه. 33

مقیاس‌های اندازه‌گیری.. 34

مرحله 1: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 34

مرحله 2: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 35

مرحله 3. تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 36

مرحله 4: عملیاتی میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 37

مرحله 5: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها 37

مرحله 6: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report) 38

ابعاد مختلف پژوهش‌های بازاریابی: 38

شرایط محیطی (Climate): 39

رقبا (Competitor): 39

مصرف‌کننده (Customer): 39

شرکت (Company): 40

محصول (Product): 40

ترفیع (Promotion): 40

توزیع (Place): 41

قیمت (Price): 41

تحقِیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  و تفاوت آن با تحقیقات بازار. 42

طرح تحقیقات بازار چگونه شکل می‌گیرد؟. 43

طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی.. 43

ارزیابی رضایت مشتری، کارکنان. 43

بررسی جایگاه بنگاه های اقتصادی در صنعت (رتبه و سهم بازار) 44

برآورد تقاضا و پیش بینی فروش... 44

تحلیل محیط بیرونی بنگاه اقتصادی.. 44

ورود به کسب و کار جدید. 44

ورود محصول یا خدمت جدید به بازار (تست مفهوم) 45

ورود محصول یا خدمت جدید به بازار (تست محصول) 45

طراحی و تهیه سیستم فروش و بازاریابی.. 46

مراحل اجرایی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 46

اهمیت تحقیقات بازار. 47

ضرورت توجه و اهمیت به تحقیقات بازاریابی.. 47

2 - منتخبی از کاربرد تحقیقات بازار. 49

قسمت اول: تحقیقات در مورد خصوصیات بازار. 50

بی‌اطلاعی از خصوصیات بازار احترام به هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند. نکات عمده‌ای که در  تحقیقات مربوط به خصوصیات بازار مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد به شرح زیر است. 50

1. چه کسی محصول را مصرف می‌کند؟. 50

2. بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟. 50

3. چرا مصرف کنندگان محصول را می‌خرند؟. 50

4. محصول به چه تعدادی خریداری می‌شود؟. 50

5. بررسی عادات و رسومی که در مصرف محصول موثرند. 50

6. بررسی طرز فکر مصرف کنندگان. 50

7. بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف... 50

8. بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول. 50

9. بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان. 50

10. بررسی بازاریابی محلی.. 50

11. تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی.. 50

12. بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن. 51

13. تخمین وسعت بازار. 51

14. بررسی موقعیت شرکت در صنعت... 51

15. تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی.. 51

16. گروه‌بندی مصرف کنندگان بر اساس مقدار مصرف... 51

17. بررسی مصرف مشترک محصولات.. 51

18. بازار ضخیم و بازار نازک... 51

19. بررسی نفوذپذیری بخشهای مختلف بازار. 51

20. تعیین اهمیت نسبی موارد مختلف استفاده از محصول. 51

قسمت دوم: تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی فروش... 51

با پیش‌بینی صحیح مقدار فروش و رفع موانع به نواقص موجود می‌توان به هدف نهایی شرکت که همان افزایش فروش است رسید منظور از تجزیه و تحلیل فروش بررسی نتایج فروش است. نتایج فروش را می‌توان بر حسب چهار عامل منطقه، محصول، خریدار و اندازه سفارش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. 51

قسمت سوم: تحقیقات در مورد محصول. 51

تحقیق در مورد محصول باعی کشف نواقص و محدودیتهای احتمالی قابل رفع شده که بدین طریق محصولاتی بهتر و بی‌نقص عرضه شود. 52

قسمت چهارم: تحقیق در مورد تبلیغات فروش شخصی.. 52

هدف تبلیغات هر چه باشد. ضروری است تهیه شود و با استفاده از ابزاری مناسب در اختیار اشخاص مورد نظر قرار گیرد و میزان تأثیر آن ارزیابی گردد. 52

الف) تحقیق در مورد محتویات تبلیغات.. 52

ب) تحقیق در مورد وسیله یا کانال تبلیغات.. 52

ج) تحقیق در مورد تأثیر تبلیغات.. 52

قسمت پنجم: تحقیقات در مورد توزیع محصول. 52

تحقیق در مورد توزیع محصول را در دو قسمت «تحقیقات در مورد کانالهای توزیع و تحقیقات در مورد توزیع فیزیکی محصول. 52

1- تحقیقات در مورد کانالهای توزیع. 52

الف) تعیین کانالهای توزیع بالقوه 52

ب) تشخیص امکان عملی بودن کانالهای توزیع بالقوه و تعیین کانالهای توزیع قابل استفاده 52

ج) مقایسه سود و کلی نسبی کانالهای توزیع «قابل استفاده» و تعیین کانال یا کانال‌های توزیع شرکت... 52

قسمت ششم: تحقیقات در مورد قیمت محصول. 53

3- نقش تحقیقات بازاریابی.. 53

انواع تحقیقات بازاریابی.. 55

●تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  چیست ؟. 56

● انواع تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 57

● مواقع سودمندی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 58

● انتخاب تیم تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 58

چرا باید تحقیقات بازار انجام دهیم؟. 59

گام‌های اجرایی تحقیقات بازاریابی.. 71

مرحله 1: تحقیق مختصر و اولیه (Research Brife): 72

مرحله 2: تهیه طرح تحقیق (Research Proposal): 72

مرحله 3. تنظیم برنامه اجرایی (Practical Plan): 73

مرحله 4: عملیاتی میدانی و جمع‌آوری داده‌ها (Data Collection): 74

مرحله 5: آماده‌سازی داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها 74

مرحله 6: آماده کردن و ارایه گزارش تحقیق (Preparation of Research Report) 75

ابعاد مختلف پژوهش‌های بازاریابی: 76

هدف عمده تحقیقات بازاریابی.. 79

فصل دوم  تحقیق و ارزیابی بازار صادرات –. 100

جنبه های اصلی در تحقیق بازار: 105

اجزای تشکیل دهنده تحقیق بازار: 106

7- نتایج حاصله از تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات 111

توسعه فروش: 114

توسعه محصول: 117

نام های تجاری: 123

نرخهای پیش فروشی.. 135

آمار. 136

نیاز به آمار برای تحلیل بازار. 136

طرح بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش: 140

پیش بینی بازار. 141

 

 

 

  • تعریف تحقیقات بازار یابی

  فعالیتهای اصلی در بازار یابی

  آمیخته بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  

  وظیفه ی تحقیق در بازار

  مدل تصمیم گیری (Decide)

  طبقه بندی تحقیق در بازار

  تحقیقات منجر به حل مسئله

  تحقیقات منجر به شناسائی مسئله

   سازمان تحقیقات بازار یابی

  سیستم اطلاعاتی بازار یابی (Mis)

  انواع سیستمهای اطلاعاتی

  ویژگیهای سیستم اطلاعاتی بازار یابی

  سیستم پشتیبانی بازار یابی (DSS)

  ویژگی های سیستم پشتیبانی از تصمیمات بازار یابی

  نقش تحقیقات در سیستم های اطلاعاتی بازار (Mis) و سیستم حمایت از تصمیم گیری DSS

  تفاوتهای (Mis) و (DSS)

  خطاهای احتمالی در تحقیقات بازار یابی

  انواع طرح تحقیق

  طرح پانل 

  تحقیقات علمی ( آزمایشگاهی )

  انواع اطلاعات

  انواع اطلاعات ثانویه

  گزارش تحقیق

  ابزار و وسایل تحقیق 

  ارائه طرح تحقیق

  تعبیر و تفسیرو گزارش یافته ها

صول پاسخگویی به مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

شیوه رفتار با مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

رضایت سنجی مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

نکاتی که در جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   باید رعایت کرد

ویژگی های محل تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات

تصمیمات اساسی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش وتبلیغات

مذاکره تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

اصول قبل از جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

اصول حین جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

اصول بعد از جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

شناسایی مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

اطلاعاتی که مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   مخفی می کنند

دلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری

منشور اخلاقی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

سوگند نامه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

هفت رفتار ضروری تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  ان بازاریابی و فروش املاک و مستغلات  فروش و تبلیغات

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   رابطه ای

عوامل روانشناختی تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

 دلایل ترک تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

نقش تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   در بحران ها

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   در شرایط سخت بازار

ویژگی های تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   حرفه ای

نمونه فرم های بازدید تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات

نمونه مطالعات موردی

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   انرژی دهنده

تحقیقات بازاریابی و فروش املاک و مستغلات   انگیزه بخش

خصوصیات یک جلسه تحقیقات بازاریابی و فروش املاک

/ 0 نظر / 144 بازدید